Al Na Tivki de Shlomi Shabat

Paroles de chanson Al Na Tivki de Shlomi Shabat

Al Na Tivki
Al Na Tivki

Ein od yamim hasheket milvadech
Hores umitparetz bechol hamekomot.
Ein od chaim notru hem gam etzlech,
Hem keva belibech le'ad le'olamim.

Ech zeh shehakol holech
Mah nish'ar basof tagidi mah
Im lo ahavah.

Al na tivki
Dim'ah shelach olam shoveret
Galey hayam yidmu rak mitzel bechiech
Lo yidlaku hakochavim she'at shoteket
Gam hashamaim lo yairu belechtech.

Ein od yamim notru rak zichronot
Mul yam hachalomot yare'ach lo yair
Ve'im tevakshi nuchal od le'ehov
Otanu el hachof efshar shuv lehachzir

Ech zeh shehakol holech
Mah nish'ar basof tagidi mah
Im lo ahavah.

Al na tivki
Dim'ah shelach olam shoveret
Gali hayam yidmu rak mitsel bechiech
Lo yidlaku hakochavim she'at shoteket
Gam hashamaim lo ya'iru belechtech

vidéo incorrecte?