Deep in the mountain, far away
who will come to drink the spring...
Deep in the mountain, far away
who will come to drink the spring...

(Yoochun) Gip Eun Sahn Sok Ong Dahl Saem Nu Gah Wa Seo Meon Nah Yo
(Jaejoong) Mahl Go Mahl Eun Ong Dahl Saem Nu Gah Wa Seo Meon Nah Yo

(Junsu) Se Byeok E To Ggi Gah Nun Bi Bi Go Eel E Nah
(Yunho) Se Su Hah Reo Wa Dah Gah Mul Mahn Meok Go Gah Ji Yo

Deep in the mountain, far away
who will come to drink the spring...
Deep in the mountain, far away
who will come to drink the spring...

(Changmin) Gip Eun Sahn Sok Ong Dahl Saem Nu Gah Wa Seo Meon Nah Yo
(Jaejoong) Mahl Go Mahl Eun Ong Dahl Saem Nu Gah Wa Seo Meon Nah Yo

(Yoochun) Dahl Bahm E No Ru Gah Sum Bah Ggok Jil Hah Dah Gah
(Changmin) Mok Mah Reu Myeon Dahl Ryeo Wa Eol Reun Meok Go Gah Ji Yo

(Yunho) Se Byeok E To Ggi Gah Nun Bi Bi Go Eel E Nah
(Junsu) Se Su Hah Reo Wa Dah Gah Mul Mahn Meok Go Gah Ji Yo

who will come to drink the spring...
who will come to drink the spring...

Vidéo Incorrecte?